Privacy & cookies

Privacyverklaring

Wij, de besloten vennootschap Royaal Security Services B.V., Royaal Receptie Services B.V. en Royaal Event Security B.V., gevestigd en kantoorhoudende te 4417 AE Hansweert aan de Nieuwstraat 1, hierna te noemen “Royaal”, respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens overeenkomstig de eisen die de wet daaraan stelt. In deze Privacyverklaring informeren wij u daarover.

Algemeen
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door de onderneming:

 • de besloten vennootschap Royaal Security Services B.V., KvK nummer 22058064, gevestigd en kantoorhoudende te 4417 AE Hansweert aan de Nieuwstraat 1;

 • de besloten vennootschap Royaal Receptie Services B.V., KvK nummer 62824740, gevestigd en kantoorhoudende te 4417 AE Hansweert aan de Nieuwstraat 1;

 • de besloten vennootschap Royaal Event Security B.V., KvK nummer 58591729, gevestigd en kantoorhoudende te 4417 AE Hansweert aan de Nieuwstraat 1.

Door middel van deze privacyverklaring maken wij inzichtelijk op welke wijze en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens verwerken. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens, zoals in deze privacyverklaring wordt beschreven, zijn wij de (verwerkings)verantwoordelijke. Op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Persoonsgegevens
Wij verwerken of verwerken mogelijkerwijs de volgende algemene persoonsgegevens van u:

 • Voornaam, voorletter(s), achternaam, geslacht, meisjesnaam (indien gehuwd), geboortedatum, bsn-nummer, burgerlijke staat;

 • Adres, postcode, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer, IPadres of andere contactgegevens.

Wanneer u bij ons komt werken, ongeacht of dat gebeurt op grond van een, arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of anderszins, vragen wij u een zogenaamd “startformulier” in te vullen en uitdrukkelijk te verklaren dat u ons toestemming geeft om al uw, door middel van het startformulier van u gekregen, gegevens te mogen verwerken. Naast de al genoemde algemene persoonsgegevens verwerken wij of verwerken wij mogelijkerwijs de volgende algemene en bijzondere persoonsgegevens van u:

 • Het nummer van uw paspoort of Europese identiteitskaart en de datum tot wanneer het geldig is;

 • Het nummer van uw rijbewijs, de categorieën waarvoor het rijbewijs is afgegeven en de datum tot wanneer het geldig is;

 • Uw foto en foto’s van evenementen waarop u herkenbaar zichtbaar bent;

 • Uw foto en foto’s van de locatie waar u werkzaam bent en waarop u herkenbaar zichtbaar bent;

 • Uw bankgegevens en nummer(s);

 • Uw lengte en schoenmaat;

 • NAW gegevens van uw huisarts en uw bloedgroep;

 • NAW gegevens van de persoon die wij kunnen benaderen in het geval van een u persoonlijk betreffende calamiteit;

 • Gegevens over de door u, al dan niet met een diploma of certificaat, afgesloten opleidingen;

 • Gegevens over welke talen u spreekt en schrijft;

 • Gegevens over uw werkervaring als beveiliger;

 • Gegevens over door u van overheidswege verstrekte uitkeringen;

 • Nationaliteit;

 • Uw ziekteverzuimgegevens;

 • Beperkingenreeks opgesteld door de bedrijfsarts en verwerkt in de arbeidsdeskundige rapportage.

Doelen en rechtsgronden verwerking persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken uw algemene en bijzondere persoonsgegevens met een aantal doelen, namelijk de volgende:

 • Om telefonisch contact op te nemen indien u daarom verzoekt;

 • Om via WhatsApp contact met u op te nemen;

 • Om u schriftelijk of elektronisch te kunnen benaderen;

 • In het kader van de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst c.q. met u gemaakte afspraken;

 • In het kader van onze klanten- en leveranciersadministratie;

 • In het kader van de verbetering van onze dienstverlening, het beheer van onze commerciële relaties en marketingdoeleinden;

 • In het kader van de klanten-en leveranciersadministratie;

 • Voor de administratie en het beheer van bij ons werkzame personen;

 • Voor de nakoming van de wettelijke verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter;

 • Met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen als beveiligingsbedrijf;

 • Ter bescherming van de maatschappij, de beveiligingssector of onszelf.

Wij verwerken uw overige algemene en bijzondere persoonsgegevens op een zodanige wijze dat deze verwerking geschied op grond van een of meerdere wettelijke basis, namelijk de volgende:

 • U hebt ons uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking gegeven;

 • De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen van een persoon in het algemeen en de bij ons werkzame personen in het bijzonder (bijvoorbeeld in het geval van ongelukken of incidenten) of omdat verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in de uitvoering van het openbaar gezag dat aan ons opgedragen is;

 • De verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting of om ons te kunnen houden aan andere regelgevende normen, verplichtingen en/of gedragscodes;

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst c.q. gemaakte afspraken;

 • De verwerking geschiedt op basis van door ons nagestreefde, gerechtvaardigde belangen, die onder meer kunnen bestaan uit het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten en commerciële belangen, het verbeteren van onze diensten, het behoud en verbeteren van onze marktpositie, de bescherming van ons bedrijf en haar aandeelhouders, de bescherming van binnen ons bedrijf werkzame personen, klanten en leveranciers, voor administratieve doeleinden.

Wij zullen uw persoonsgegevens en uw bijzondere persoonsgegevens niet voor andere doelen verwerken zonder uw toestemming.

Derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens en het nastreven van de hiervoor genoemde doelen kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in onze opdracht en ten behoeve van ons optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe met hen afgesloten verwerkersovereenkomst, waarbij wij hen opdragen voldoende waarborgen te bieden voor de bescherming van uw gegevens en de verwezenlijking van uw rechten als betrokkene. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet zonder uw toestemming daarbuiten.

In bepaalde specifieke gevallen kunnen wij als beveiligingsbedrijf gedwongen zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid, overheidsinstanties zoals de politie, brandweer en/of zorgverleners, wettelijke instanties en/of toezichthoudende instanties.

Voor het overige geldt dat wij uw gegevens niet aan derden zullen verstrekken, tenzij verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wij daar op grond van een gerechtelijk bevel of een wettelijke plicht toe gehouden zijn.

Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) hebt u de navolgende de in de AVG omschreven rechten. Indien u daarvan gebruik wil maken, kunt u daartoe aan ons een verzoek doen. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, uw verzoek inwilligen tenzij de AVG, de wet of daarop gebaseerde regelgeving zich daartegen verzetten. Uw rechten zijn:

 • Recht op inzage: U kunt ons vragen om een opgave te krijgen van uw persoonsgegevens die wij verwerken en beheren;

 • Recht op correctie: U kunt ons vragen om correctie van uw persoonsgegevens indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken;

 • Recht om vergeten te worden: U kunt ons vragen om uw gegevens te verwijderen uit onze bestanden;

 • Recht op data-portabiliteit: U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

Websitebezoek /cookies
Op onze website worden géén algemene bezoekgegevens bijgehouden.
Onze website maakt géén gebruik van Cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse maken van uw gebruik van de website. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik wordt meestal verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen.

Plugins
Onze website maakt wel gebruik van de zogenaamde social plugins, zoals Facebook, Instagram, en LinkedIn.

Facebook
Op onze website staan plugins van het social mediakanaal Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. De Facebook plugins herkent u aan het Facebook logo of de like button (vind ik leuk knop) op onze site. Een overzicht van de Facebook plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze website bezoekt, wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van Facebook. Facebook krijgt zo de informatie dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Als u op de Facebook "like button" klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account kunt u de inhoud van onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze website toewijzen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen u erop dat wij als provider van de website geen kennis over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik daarvan door Facebook ontvangen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de verklaring over het privacybeleid van Facebook op http:/nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wenst dat Facebook het bezoek aan onze site toewijst aan uw Facebook account, meldt u zich dan af bij uw Facebook account. De toestemming kan te allen tijde herroepen worden via de facebook-instellingen. In de facebook-instellingen kunt u meer informatie over deze rechten lezen en bekijken hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

Instagram
Onze website maakt gebruik van functies van Instagram. Instagram, onderdeel van het bedrijf Facebook, is een website. Een foto of video die geplaatst wordt, is gelijk ook te delen op andere accounts. Instagram heeft een Instagram-gegevensbeleid, zie https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/?helpref=hc_fnav.

In dit beleid wordt beschreven welke informatie ze verwerken ter ondersteuning van Facebook, Instagram, Messenger en andere producten en functies die door Facebook worden aangeboden. Op Instagram is meer informatie te vinden over hoe privacy werkt. Bij vragen over het beleid kan contact worden opgenomen met de functionaris voor gegevensbescherming voor Facebook Ireland Ltd, die verantwoordelijk is voor de informatie.

Dit kan online of via de post naar: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Ook bestaat er het recht een klacht in te dienen bij de belangrijkste toezichthoudende autoriteit van Facebook Ireland, de Ierse functionaris voor gegevensbescherming of de toezichthoudende autoriteit in de regio.

Als u onze website bezoekt wordt via de plugin een directe verbinding gemaakt tussen uw browser en de server van Instagram. Als u op de Instagram “like button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Instagram account kunt u de inhoud van onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. Instagram verzamelt de inhoud, communicatie en andere

informatie die wordt aangeleverd waaronder registratie voor een account, inhoud maakt of deelt en wanneer chatberichten worden verstuurd en communicatie met anderen. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die wordt aangeleverd zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. Dit kan ook betrekking hebben op hetgeen men ziet via de functies die worden geboden zoals camera zodat bijvoorbeeld maskers en filters kunnen worden voorgesteld of om tips te geven over het gebruik van de portretmodus. Instagram verzamelt informatie over het gebruik van de producten zoals welke soorten inhoud wordt bekeken of benaderd, welke functies worden gebruikt, welke acties uitgevoerd worden, met welke mensen en accounts er contact is en hoe lang, hoe vaak en wanneer activiteiten worden uitgevoerd. Facebook en Instagram delen hun infrastructuur, systemen en technologie met andere Facebook-bedrijven (zoals WhatsApp en Oculus) om een innovatieve, relevante, consistente en veilige ervaring te bieden via alle producten van facebook-bedrijven die worden gebruikt. Als u niet wenst dat Instagram het bezoek aan onze site toewijst aan uw Instagram account meldt u zich dan af bij uw Instagram account. De toestemming kan te allen tijde herroepen worden via de Instagram instellingen. In de Instagram-instellingen kunt u meer informatie over deze rechten lezen en bekijken hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

LinkedIn
Onze website maakt gebruik van de functies van het netwerk LinkedIn. Provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Bij elk bezoek op een site die functies van LinkedIn bevat, wordt een koppeling gemaakt met de server van LinkedIn. LinkedIn wordt erover ingelicht dat u onze internetside met uw IP-adres heeft bezocht Als u op de “recommend button” van LinkedIn klikt en aangemeld bent bij uw LinkedIn account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website koppelen aan u en uw gebruikersaccount. Wij ontvangen geen kennis over de inhoud van de verstrekte gegevens en het gebruik daarvan door LinkedIn. Voor meer informatie wordt verwezen naar de verklaring over het privacybeleid van LinkedIn op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben diverse passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies. Uw persoonsgegevens worden alleen door medewerkers van ons geraadpleegd of verwerkt die hier gezien hun functie toegang tot moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Ook met betrekking tot derde partijen hebben wij maatregelen getroffen. Zo hebben wij met iedere derde partij die uw gegevens verwerkt een verwerkersovereenkomst gesloten. Hierin is het doel van de verwerking vastgelegd en worden tevens afspraken gemaakt over het niveau van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn gegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. De bewaartermijn van uw gegevens kunt u bij ons opvragen.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wij stellen uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonsgegevens, kunt u dit schriftelijk of elektronisch aan ons melden (info@royaalgroup.nl). U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.

Royaal heeft deze privacyverklaring vastgesteld op 16 januari 2022.
Royaal heeft het recht deze verklaring aan te vullen of te wijzigen. De meest recente versie van deze privacyverklaring vindt u op www.royaalgroup.nl.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op